CommonBanner

Rankers

 Rankers: S.Y. B. TECH.

Rankers 2016-17

 

 

 

DHEBE NILESH JAGANNATH

(8.06)

KOLEKAR UMESH BHANUDAS

(7.83)

WAVHAL AJINKYA GURUDATTA (7.77)

S.Y. B. TECH. (AUTO.)- 1st

S.Y. B. TECH. (AUTO.)- 2nd

S.Y. B. TECH. (AUTO.) – 3rd

Rankers 2015-16

     

ARABOLE MAHESH BHUJINGA

(7.93)

GORE ABHIJIT SUHAS

(7.91)

JAGTAP DINESH SHIVAJI

(7.91)

JADHAV GHANASHAM KRISHNAT

(7.82)

FAWADE SHUBHAM SUDHAKAR

(7.82)

S.Y. B. TECH. (AUTO.)- 1st

S.Y. B. TECH. (AUTO.)- 2nd

S.Y. B. TECH. (AUTO.) – 3rd

Rankers 2014-15

     

BARAWKAR VIRAJ TATYASAHEB

(8.34)

CHAVANVARUN ASHOK

(8.27)

TAKATE SUDARSHAN MALHARI

(7.91)

S.Y. B. TECH. (AUTO.)- 1st

S.Y. B. TECH. (AUTO.)- 2nd

S.Y. B. TECH. (AUTO.) – 3rd

Rankers 2013-14

     

REGE  SHWETA SUDHIR

SHINDE SHIVRAJ DILIP

INJAMURI JAGDISH SHRINIVAS

S.Y. B. TECH. (AUTO.)- 1st

S.Y. B. TECH. (AUTO.)- 2nd

S.Y. B. TECH. (AUTO.) – 3rd

Rankers: T.Y. B. TECH.

Rankers 2016-17

   

JADHAV GHANASHYAM KRISHNAT

(8.04)

FAWADE SHUBHAM SUDHAKAR

(7.97)

JAGTAP DINESH SHIVAJI

(7.97)

ARABOLE MAHESH BHUJINGA

(7.95)

T.Y. B. TECH. (AUTO.)- 1st

T.Y. B. TECH. (AUTO.) – 2nd

T.Y. B. TECH. (AUTO.) – 3rd

Rankers 2015-16

     

BARAWKAR VIRAJ TATYASAHEB

(8.01)

BISKITE DHIRAJ PANDURANG

(7.91)

CHAVAN VARUN ASHOK

(7.87)

T.Y. B. TECH. (AUTO.)- 1st

T.Y. B. TECH. (AUTO.) – 2nd

T.Y. B. TECH. (AUTO.) – 3rd

Rankers 2014-15

     

REGE  SHWETA SUDHIR

(8.58)

SHINDE SHIVRAJ DILIP

(8.33)

KOTHALE GAURANG RAMESH

(7.98)

T.Y. B. TECH. (AUTO.)- 1ST

T.Y. B. TECH. (AUTO.) – 2ND

T.Y. B. TECH. (AUTO.) – 3RD

Rankers 2013-14

     

Kanase Mahesh Chandrakant

 

Deshmukh Sunny Rajendra

 

Kale Pradeep Madhukar

 

T.Y. B. TECH. (AUTO.)- 1st

T.Y. B. TECH. (AUTO.) – 2nd

T.Y. B. TECH. (AUTO.) – 3rd

Rankers: Final Year B. TECH

Rankers 2016-17

 

BISKITE DHIRAJ PANDURANG (8.21)

TAKATE SUDARSHAN MALHARI (8.19)

 

BARAWKAR VIRAJ TATYASAHEB (8.14)

FINAL YEAR B. TECH. (AUTO.)- 1ST

FINAL YEAR B. TECH. (AUTO.) – 2ND

FINAL YEAR B. TECH. (AUTO.) – 3RD

Rankers 2015-16