Computer Science & Engg

Home / Student Activities and achievements / Student achievements (GATE/GRE/Sports/CAT/competitions)

UG Students Achievements

Student Achievement 2018-19

Sr No Name of Student Class Event Organized By Level Date Prize
1. Mr. ChiatnyaDevale T.Y. B. Tech. TALENT CONCLAVE 2019 SIGMA , Pune National 04/01/2019 2
2. Mr. VikradityaGhadge T.Y. B. Tech. NOVICE-REFLEX 2K18 Ashokrao Mane Group of Institution , Kolhapur National 28/09/2018 1

Student Achievement 2017-18

Sr No Name of Student Class Event Organized By Level Date Prize
1. Mr. Vikraditya Ghadge S.Y. B. Tech. C-Cipher- Ignition 2k18 E& TC dept- JJ Magadum COE, Jayasingpur National 20/01/2018 1
2. Ms. Aditi Dhanwade T.Y. B. Tech. K2 Festival 2018- Singing Competition Kala.Kalla Kolhapur Inter-college 28/01/2018 1
3. Mr. Vikraditya Ghadge S.Y. B. Tech. Code Cracker- Spandan 18 Nanasaheb Mahadik Polytechnic, Peth State 16/02/2018 1
4. Mr. Vikraditya Ghadge S.Y. B. Tech. Code war -Innovation 2k18 SIT, Yadrav National 28/02/2018 1
5. Mr. Vikraditya Ghadge S.Y. B. Tech. C programming - CREO-WORLD 2K18 AIT, Vita National 24/02/2018 1
6. Mr. Vikraditya Ghadge S.Y. B. Tech. Tech Travel-Tech-Symposium 2k18 DKTE, Ichalakaranji National 09/03/2018 2
7. Mr. Suhel Zende S.Y. B. Tech. Tech Travel-Tech-Symposium 2k18 DKTE, Ichalakaranji National 09/03/2018 2
8. Mr. Vikraditya Ghadge S.Y. B. Tech. Code IT- NIRMITI PVPIT, Bughgaon - 10/03/2018 3
9. Mr. Suhel Zende S.Y. B. Tech. Code IT- NIRMITI PVPIT, Bughgaon - 10/03/2018 3
10. Ms. Anagha Supekar   Vasant Karandak 2018 – Get on Rhythm PVPIT, Bughgaon - 18/02/2018 1
11. Mr. Adarsh Kumar   Vasant Karandak 2018 –Bang band PVPIT, Bughgaon - 18/02/2018 1

Our student Mr. Varad Choudhari presented a paper in 26th International conference at COLING 2016, Osaka Japan. The paper title is “Implementing a Reverse Dictionary, based on word definitions, using a Node-Graph Architecture.” RedHat Certified System Administrator (RHCSA 200)

Sr No. Name Photo Certification Number
1. Akshay Rohidas Gaikwad 160-149-357
2. Gajanan Balasaheb More 160-149-332
3. Tushar Rajkumar Nitave 160-149-308
4. Bhavin Pushpak Gandhi 160-149-340
5. Amey Rajendra Patne 160-149-324
6. Jatan Malde 160-000-592
7. Nikhil Kathole 160-000-535
8. Yadnyavalkya Tale 160-000-642
9. Ashish Gavahne 160-001-111
10. Ajay Rathod 160-000-618
11. Ajay Paratmandali 160-001-152
12. Rakesh Surve -
13. Ankit Ghute -
14. Akshay Kulat  
15. Akshay Dattatraya Harbhare 160-001-095
16. Mrunal Atul Bhosale 160-001-087
17. Mahesh Arjun Funde 160-001-186
18. Santosh Shesharao Rathod 160-001-202
19. Rahul Kisan Munde 160-001-160
20. Akanksha Madan Thorat 160-001-194
21. Prajakta Vinayak Banne 160-001-145
22. Dipali Ramling Shinde 160-000-873
23. Tejaswini Vishwas Pawar 160-000-923
24. Aditya Roshan Ramteke 160-000-519
25. Samyak Sadanand Shravasti 160-000-824
26. Akshay Dhananjay Shivekar 160-000-865
27. Yogiraj Shashikant Karajagi 160-000-907
28. Varsha Mallappa Mordi 160-000-840
29. Shweta Shankar Zambre 160-000-881
30. Megha Anuse 160-001-178
31. Sandhya Ramesh Mhetre 160-001-061
32. Pratik Deshmukh 160-000-949
33. Ruturaj Kulkarni 160-000-659
34. Mehfooz Khan 160-000-584
35. Sayali Pachore 160-000-543
36. Shubham Bhosale 160-000-600
37. Kedar Ambole 160-000-634
38. Sai Devkar 160-000-576

RedHat Certified System Engineer (RHCE 200)

Sr No. Name Photo Marks Certification Number
1. Jatan Malde 271 160-000-592
2. Nikhil Kathole 271 160-000-535
3. Yadnyavalkya Tale 262 160-000-642
4. Ashish Gavahne 262 160-001-111
5. Ajay Rathod 253 160-000-618
6. Ajay Paratmandali 253 160-001-152
7. Rakesh Surve 262 -
8. Ankit Ghute 262 -
9. Akshay Dattatraya Harbhare 225 160-001-095
10. Mrunal Atul Bhosale 243 160-001-087
11. Mahesh Arjun Funde 243 160-001-186
12. Santosh Shesharao Rathod 215 160-001-202
13. Rahul Kisan Munde 236 160-001-160
14. Akanksha Madan Thorat 215 160-001-194
15. Prajakta Vinayak Banne 253 160-001-145
16. Dipali Ramling Shinde 262 160-000-873
17. Tejaswini Vishwas Pawar 225 160-000-923
18. Aditya Roshan Ramteke 225 160-000-519
19. Samyak Sadanand Shravasti 271 160-000-824
20. Akshay Dhananjay Shivekar